نام پروژه : پتروشیمی مهاباد

کارفرما : شرکت نارگان

موضوع : تامین تجهیزات شبکه و فیبر نوری

وضعیت : خاتمه یافته