سطح سنجی یا اندازه گیری ارتفاع سطح سیال مورد اندازه گیری از پائین مخزن تا گاز یا بخار یا ماده دیگری که روی آن را پوشانده است تعریف می گردد.
نمونه های بسیاری از این سطح سنجی و کنترل سطح مایعات حتی در زندگی روزمره استفاده می گردد نظیر سطح مخزن بنزین وسیله نقلیه کولر آبی و …
در زیر به تعدادی از تکنیک های رایج ارتفاع سنجی سیالات در صنعت اشاره گردیده است که با توجه به نوع سیال ، فشار آن ، دما ، و شرایط دیگر از قبل چند فازی بودن ، و نوع خروجی تجهیز و … از روشهای سطح سنجی مختلف می توان استفاده کرد :
– روش سایت گلاس
– مدل شناوری Floater
– تجهیزات جابجا شونده( displacement)
– ترک تیوب
– استفاده از روش اندازه گیری فشار و اختلاف فشار
– روش لوله حباب سازهوا یا سیستم purge
– سطح سنج آلتراسونیک
– آلتراسونیک ارتفاع سنج راداری
– لول متر خازنی

ادامه مطلب