صنایع دریایی

بسیاری از صاحبان کشتی به علت هزینه بالای انبارداری و نگهداری حاضر به موجود کردن قطعات یدکی نمی باشند . بدین ترتیب ، در زمان تهیه قطعات یدکی کشتی یک فرآیند مهم برایشان مدیریت زنجیره تامین برای اطمینان از حرکت بدون وقفه کشتی هایشان است.
قطعات کشتی که ما تامین می نماییم شامل تامین تجهیزات مانند بخش هایی از الکتریکال و اتوماسیون، تجهیزات آتش نشانی، ارتباطات / تجهیزات ناوبری می باشد.
شما میتوانید شرکت پاد رعد پارسیان را شریک کلیدی برای تامین به موقع تجهیزات خود بدانید.