سیستم تلفن مرکزی

سیستم تلفن مرکزی معمول ترین و شناخته شده ترین سیستم ورد استفاده در دفاتر و محیط های صنعتی است کهمهمترین قابلیت ان ایجاد ارتباط سیمی در داخل ویا خارج از سازمان می باشد

سیستم تلفن سنتی انالوگ بوده که بتدریج با IP جایگزین گردیده است . همچنین سیستم های ترکیبی وجود ادرد که هر دو نوع تلفن انالوگ و دیجیتال را پشتیبانی میکند.

تجهیزات اصلی مرکز های تلفتن گوشی های تلفن می باشد که طیف گسترده ای از تلفن ها مانند آنالوگ و دیجیتال ومخصوص محیط داخلی و خارجی و ضد اب و ضد انفجار و غیره را شامل می شود.

ادامه مطلب