سیستم پیجینگ یکی از مهم ترین سیستم ها در واحد صنعتی است که بعنوان سیستم اعلان پیام در شرایط عادی و شرایط اضطراری جهت ایجاد هماهنگی و مدیریت موثر فضاها مورد استفاده قرار می گیرد.

بجز اعلان این سیستم بعنوان زنگ هشدار و وسیله ارتباط سطوح مختلف واحد صنعتی بین یک نقطه و نقطه دیگر و یا یک نقطه با چند نقطه دیگرکاربرد دارد.

با توجه به قابلیت های زاید این سیستم میتواند جهت بهبود جنبه های عملیاتی و کاربردی با سیستم هایی نظیر تلفن و رادیو و غیره درارتباط بوده و امکان یکپارچه کردن سیستم ارتباطی را فراهم کند.

ادامه مطلب