نام پروژه :  پتروشیمی لرستان

کارفرما :  پتروشیمی باختر

موضوع : تامین تجهیزات ترانسمیتر ارتعاشی

وضعیتخاتمه یافته