نام پروژه : نیروگاه مترکز سیکل ترکیبی پارس جنوبی

کارفرما : شرکت نفت و گاز پارس (POGC)

موضوع : مهندسی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم مخابراتی

وضعیت : در حال انجام