نام پروژه : نیروگاه درالوک عراق

کارفرما : وزارت برق منطقه ای کردستان عراق

موضوع : تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی تجهیزات CCTV

وضعیت : در حال انجام