نام پروژه : نیروگاه درالوک عراق

کارفرما : وزارت برق منطقه ای کردستان

موضوع  : تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم تلفن و شبکه

وضعیت : در حال انجام