نام پروژه : نیروگاه آبی سردشت

کارفرما : شرکت فراب

موضوع : تامین تجهیزات سیستم تلفن

وضعیتخاتمه یافته