نام پروژه : فاز 12 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

کارفرما : شرکت توسعه شبکه های صنعتی ایران

موضوع : تامین شیرهای صنعتی و محرک های برقی

وضعیتخاتمه یافته