نام پروژه : ایستگاه تقویت فشار گاز میدان هما

کارفرما : شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت انهار

موضوع  : تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم تلکام

وضعیت : در حال انجام