نام پروژه : پتروشیمی لرستان

کارفرما : شرکت نارگان

موضوع : تامین تجهیزات شبکه و فیبر نوری

وضعیت : خاتمه یافته