نام پروژه : نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو

کارفرما : شرکت فراب

موضوع : تامین تجهیزات سیستم مخابراتی

وضعیت : خاتمه یافته