ترانسیمتر لودسل برای ارسال مقادیر اندازه گیری شده توسط لودسل به یک سیگنال استاندارد که معمولا 4 تا 20 میلی آمیر است مورد استفاده قرار می گیرد . ترانسمیتر های لودسل معمولا در مدلهای ریلی و برای نصب در تابلو مورد تولید می گردند و بسته و در مدلهای پیشرفته تر با خروجی مدباس و یا یکی از پروتکهای متعارف ارائه می گردد .

ادامه مطلب