ترانسميترهاي دما می توانند در چندين مدل ساده و قابل كاليبره ارائه شوند. اين ترانسميترها قابليت تشخيص انواع سنسور دما نظير انواع ترموكوپل و RTD ( ترمورزيستنس يا PT100 ) را دارند.

ادامه مطلب